Hotline: 0262 3852 678
 TỔ CHỨC NHÂN SỰ
 

1. Giám đốc:

- ThS. Lý Văn Quế

Điện thoại: 0905 111 804

Email: lyquedaklak@gmail.com

 

2. Cán bộ thư viện:

- CN. Nguyễn Thị Hồng Minh

Điện thoại: 

Email:  

 

- CN. Lê Hoàng

Điện thoại: 

Email:  

 

 

- CN. Trương Thị Thắm

Điện thoại: 

Email: