Hotline: 0262 3852 678

 TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 

1. Trưởng Bộ môn

    ThS. Mai Quang Sơn

    Điện thoại: 0968. 427. 391

    Email: minhson092008@gmail.com

 

2. Phó Trưởng Bộ môn

    ThS. Xuân Thái Tuấn

    Điện thoại: 0905. 566. 808

    Email: xuanthaituan@gmail.com

 

3. Giảng viên

     - ThS. Lâm Hồ Thục Trang

    Điện thoại: 0977.033.354

    Email: thuctrang411@gmail.com  

 

    - ThS. Nguyễn Thị Hằng

    Điện thoại: 0905.405.161

    Email: hangtamly@gmail.com

 

   - ThS. Lại Thị Bích Bưởi (Thuộc biên chế của Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non)

    Điện thoại: 0973.875.806

    Email: bichbuoi@gmail.com

 

   - ThS. Lê Thị Thảo Dịu

    Điện thoại: 

    Email:  

 

   - CN. Trần Thị Thu Thảo

    Điện thoại: 

    Email: