Hotline: 0262 3852 678
 PHÒNG THANH TRA VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Tên giao dịch quốc tế: Office of Education Inspection and Quality Assurance

 

A. Lịch sử hình thành

        Phòng Thanh tra và ĐBCLGD (trước đây là phòng Thanh tra) được thành lập ngày 01 tháng 9 năm 2006.

        - Giai đoạn 2006 - 2008:

        Trưởng phòng: Ông Trương Việt Hùng

        Phó Trưởng phòng: Ông Hồ Hồng Nhiệm

         - Giai đoạn 2008 - 2013:

        Trưởng phòng: Ông Phạm Quang Đài

        Phó Trưởng phòng: Ông Hồ Hồng Nhiệm

        - Giai đoạn 2013 - 2018:

        Phó Trưởng phòng: Ông Hồ Hồng Nhiệm

        Chuyên viên: Bà Lê Thị Quế Lâm

        - Giai đoạn 2018 đến nay:

        Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng: Ông Hồ Hồng Nhiệm

        Chuyên viên: Bà Lê Thị Quế Lâm

 

B. Chức năng - Nhiệm vụ

I. Chức năng

        - Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục;

        - Tham mưu cho Hiệu trưởng về chủ trương, kế hoạch, biện pháp đảm bảo chất lượng, chủ trì thực hiện các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trong phạm vi toàn trường nhằm không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

II. Nhiệm vụ

1. Công tác thanh tra

        - Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt;

        - Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra cho cộng tác viên thanh tra;

        - Tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập đoàn thanh tra hoặc cử cán bộ thanh tra thực hiện việc thanh tra theo chuyên đề, thanh tra thường xuyên, thanh tra đột xuất theo kế hoạch thanh tra đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

        - Tổ chức thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục, về công tác tổ chức và cán bộ; công tác quản lý cơ sở vật chất, tài chính; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, giảng viên, học sinh, sinh viên và học viên;

        -Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, qui chế đào tạo, qui chế cấp phát văn bằng chứng chỉ; việc thực hiện các qui định về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục ở các đơn vị trong trường;

        - Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục theo qui định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Tổ chức tiếp công dân theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

        - Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo qui định của pháp luật về phòng chống tham nhũng;

        - Kiến nghị các biện pháp đảm bảo thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách và qui định của Nhà nước về giáo dục và các qui định của trường không phù hợp với qui định chung của Nhà nước;

        - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

        - Nghiên cứu ứng dụng các mô hình đảm bảo chất lượng trong nước và quốc tế vào thực tiễn, tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản qui định và hướng dẫn về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục;

        - Chủ trì thực hiện công tác tự đánh giá và kiểm định chương trình đào tạo của trường; đồng thời tham gia các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

        - Đề xuất kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng ở các đơn vị trong trường;

        - Hoàn thiện tiêu chuẩn kiểm định chất lượng và tổ chức thực hiện đánh giá khóa đào tạo;

        - Tổ chức các chương trình bồi dưỡng và tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về đảm bảo chất lượng cho viên chức của trường;

        - Xây dựng và mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng trong nước và quốc tế.