Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa GD Tiểu học - Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Số 1 - 2014
Số 2 - 2014
Thông tin tuyển dụng
 
Lượt truy cập:
3584511
 
Đang trực tuyến:
293
Lịch sử
Định hướng phát triển của trường
      * Mục tiêu chung: Tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực của nhà trường về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu của một trường đa cấp, đa ngành và định hướng nghề nghiệp-ứng dụng để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và một số loại hình cán bộ các ngành nghề khác có chất lượng cao, trong đó đặc biệt chú trọng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

* Mục tiêu trước mắt: Phát triển trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk một cách toàn diện, thật sự mạnh, có chất lượng cao theo hướng tiếp cận đại học, phấn đấu đến năm 2016 đảm bảo đủ điều kiện nâng cấp thành trường đại học.

Để thực hiện mục tiêu trên, nhà trường đang tập trung thực hiện các vấn đề trọng tâm sau đây:

Một là, xây dựng chiến lược phát triển nhà trường đúng hướng.

Hai là, xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý chất lượng cao; đồng thời thực hiện mô hình đổi mới quản lý nhà trường hiệu quả.

Ba là, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Bốn là, mở rộng quy mô và các loại hình đào tạo theo hướng đa ngành.

Năm là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và hoạt động phổ biến, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

BÀI CŨ HƠN