Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hội khuyến học
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa GD Tiểu học - Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Danh mục các số
Thông tin tuyển dụng
 
Lượt truy cập:
4583640
 
Đang trực tuyến:
2435
Khoa học xã hội
Khoa học xã hội - Chính trị (Số phân loại: 3K)

T. LOẠI

S. LOẠI

TÊN SÁCH

TÁC GIẢ

Đ/C XB

3K

600

Thể chế chính trị một số nước ASEAN

Nguyễn Xuân Tế

H.CTQG 98

3K

601

Đạo đức học phương đômg cổ đại

Vũ Tình

H.CTQG 98

3K

602

Chu dịch phổ thông

Nguyễn Duy Hinh

Cà Mau 95

3K

603

Pháp luật chuyên ngành

 

H.GD 98

3K

604

Lịch sử triết học T1

 

H.TTVH 92

3K

605

La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn

 

H.GD 98

3K

606

Nhập môn hành chính nhà nước

 

H.GD 98

3K

607

Tài liệu tham khảo T3

 

H.CTQG 93

3K

608

Tài liệu tham khảo T4

 

H.CTQG 93

3K

610

Triết học T2

 

H.CTQG 97

3K

611

Triết học T3

 

H.CTQG 93

3K

612

Lịch sử triết học T2

 

H.TTVH 92

3K

613

Lịch sử triết học T3

 

H.TTVH 92

3K

614

Lịch sử ĐCS Việt Nam

 

H.TTVH 92

3K

615

Các Mác-Ph. Ănghen toàn tập T31

 

H.ST 97

3K

616

Các Mác-Ph. Ănghen toàn tập T34

 

H.ST 98

3K

617

Các Mác-Ph. Ănghen toàn tập T35

 

H.ST 98

3K

618

Các Mác-Ph. Ănghen toàn tập T38

 

H.ST 98

3K

619

Các Mác-Ph. Ănghen toàn tập T46

 

H.ST 98

3K

620

Lịch sử triết học

 

H.ST 98

3K

621

Văn kiện hội nghị lần thứ VI

 

H.CTQG 99

3K

622

Tài liệu nghiên cứu …

 

H.CTQG 99

3K

623

Tài liệu tham khảo …

 

H.CTQG 99

3K

624

Luật giáo dục

 

H.CTQG 98

3K

625

Xã hội hóa công tác giáo dục nhận thức …

 

H.CTQG 99

3K

626

Giáo trình triết học Mác - Lênin

 

H.CTQG 99

3K

627

Giáo trình kinh tế học chính trị Mác - Lênin

 

H.CTQG 99

3K

628

Các nguyên lý kinh tế vỹ mô

Phan Thanh Phố

H.GD 98

3K

629

Phương hướng phát triển kinh tế xã hội Việt Nam

 

H.GD 98

3K

630

Nghi thức và các hoạt động mang tính …

 

H.GD 98

3K

631

Lịch sử triết học

 

H.GD 98

3K

632

Cẩm nang quản lý tài chính của kế toán …

 

H.TK 99

3K

633

Hướng dẫn thức hành chế độ kế toán mới

Phạm Văn Dược

H.TK 97

3K

634

Hướng dẫn thức hành chế độ kế toán đơn vị

 

H.TK 99

3K

635

Kế toán trưởng và những quy định cần biết

 

H.TK 99

3K

636

Nhập môn hành chính nhà nước

Phạm Văn Hùng

H.GD 98

3K

637

Các nguyên lý kinh tế vỹ mô

Phan Thanh Phố

H.GD 98

3K

638

Phương pháp phát triển kinh tế xã hội Việt Nam

Phan Thanh Phố

H.GD 98

3K

639

Pháp luật học đại cương

Đinh Văn Thắng

H.GD 99

3K

640

Pháp luật chuyên ngành

Dương Thanh Mai

H.GD 98

3K

641

Việt Nam thế kỷ XIX

Nguyễn Phan Quang

Hồ Chí Minh 99

3K

642

Nguyễn lý chọn ngày theo lịch can chi

Hooàng Tuấn

H.VHTT 99

3K

643

Giáo trình triết học Mác - Lênin

 

H.CTQG 99

3K

644

Giáo trình kinh tế học chính trị Mác - Lênin

 

H.CTQG 99

3K

645

Xã hội kinh tế