Hotline: 0262 3852 678

PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

ĐT: 02623 852 678

Email: phc@dlc.edu.vn

 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Trưởng phòng:

GVC, ThS. Lữ Thị Hải  Yến

ĐT: 0919 59 69 79

Email: haiyen1973@gmail.com

 

2. Phó Trưởng phòng:

- ThS. Hà Văn Ánh

  ĐT: 0913 487 110

 

 

- ThS. Nguyễn Kim Nam

ĐT: 0905 460 270 

 

- ThS. Lý Văn Quế

     Điện thoại: 0905 111 804

       Email: lyquedaklak@gmail.com

 

II. DANH SÁCH VIÊN CHỨC

TT

Họ và tên

Học hàm/ Học vị

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Mai Văn Hạnh

Cử nhân, đang học CH

Tổ trưởng

Tổ văn phòng

0984998894

maihanhspdaklak@gmail.com

2

Đỗ Thị Kim Ngọc

Thạc sỹ

Chuyên viên

0332131246

kimngoc10.97@gmai.com

3

Phạm Thị Hoàng Hà

Thạc sỹ

Chuyên viên

0948909527

hoanghaphamcdsp@gmai.com

4

Nguyễn Thị Thùy Uyên

Cử nhân

Chuyên viên

0336357707

Uyenc211@gmai.com

5

Vũ Đình Chiến

Thạc sỹ

Tổ trưởng

Tổ QT-TB-PV

0979240204

vdc@dlc.edu.vn

6

Nguyễn Như Sáng

Cử nhân

Chuyên viên

0914587927

nguyensang221072@gmai.com

7

Đặng Minh Đức

 

Chuyên viên

0917032598

 

8

Hoàng Vĩnh Phúc

Cử nhân

Chuyên viên

03590343288

hoangphuccdsp190@gmai.com

9

Nguyễn Thị Hồng Minh

Cử nhân

Chuyên viên

0935816057

nguyenthihongminhtv@gmail.com

10

Trương Thị Thắm

Cử nhân

Chuyên viên

0931607508

truongtham1604@gmai.com

11

Lê Hoàng

Cử nhân

Chuyên viên

0905199266

 

12

Võ Thị nguyên Thảo

Trung cấp

NV Y tế

0947810164

vothinguyenthao03111994@gmail.com

13

Huỳnh Thị Bích Trâm

 

NV hợp đồng vụ việc

0935690713

 

14

Lê Thị Phước

 

NV hợp đồng vụ việc

0385897216

 

15

Đoàn Thị Liên

 

NV hợp đồng vụ việc

0977902137

 

16

Nguyễn Văn Trà

 

NV hợp đồng vụ việc

0346012166

 

17

Phan Thị Cẩm Tú

 

NV hợp đồng vụ việc

0982503215

 

18

Nguyễn Thị Thi

 

NV hợp đồng vụ việc

0362287399

 

19

Nguyễn Thị Thơm

 

NV hợp đồng vụ việc

0913458633