Hotline: 0262 3852 678

Phòng Tổ chức cán bộ - Công tác sinh viên

          Tên giao dịch quốc tế: Office of Personnel and Student Affairs

 

1. Trưởng phòng

Vũ Văn Năm

- Phụ trách chung;

- Phụ trách công tác cán bộ.

 

2. Phó Trưởng phòng:

    - ThS. Hồ Thị Cúc   

 

Phụ trách công tác sinh viên

 

    - Lê Mai Thuận

     ĐT: 0905718798

    Email: lemaithuan38@gmail.com

           

 

3. Chuyên viên:              

           

Phan Thị Nguyệt

 

 

Lê Đức Hoàng

 

Nguyễn Đình Đông

 

Lê Thùy Phú Lộc

 

4. Bộ phận vệ sinh môi trường

   - Ông Phạm Văn Thảo

   - Bà Nguyễn Thị Lệ

   - Bà Huỳnh Thị Thảo