Hotline: 0262 3852 678

Phòng Tổ chức cán bộ - Công tác sinh viên

          Tên giao dịch quốc tế: Office of Personnel and Student Affairs

 

1. Vũ Văn Năm, Trưởng phòng

- Phụ trách chung;

- Phụ trách công tác cán bộ.

 

2. ThS. Hồ Thị Cúc, Phó trưởng phòng

- Phụ trách công tác sinh viên

           

3. Phan Thị Nguyệt, chuyên viên              

           

4. Lê Đức Hoàng, chuyên viên