Hotline: 0262 3852 678

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

BỘ MÔN CHUNG

 

1. Trưởng bộ môn

   

    GVC. ThS. Phan Thị Quý

    Điện thoại: 0964167010

    Email: phanthiquy@gmail.com

 

2. Phó trưởng bộ môn

   

   - ThS. Nguyễn Thị Thu Phương

    Điện thoại: 0942713252

    Email: ngtthuphuong@gmail.com

 

 

   

    - ThS. Xuân Thái Tuấn

    Điện thoại: 0905. 566. 808

    Email: xuanthaituan@gmail.com

 

3. Bộ môn trực thuộc

* Bộ môn Lý Luận chính trị 

- ThS. Dương Hoài An

Điện thoại: 0917057080

Email: angiadaklak@gmail.com

 

- GVC-ThS. Bùi Thị Hiền

Điện thoại: 0942337012

Email: hienbth9@gmail.com

 

- ThS. Đỗ Hồng Sơn

 Điện thoại: 0941318852

 Email: dohongson7@gmail.com

 

* Bộ môn Tâm lý giáo dục

  - ThS. Lâm Hồ Thục Trang

    Điện thoại: 0977.033.354

    Email: thuctrang411@gmail.com  

 

    - ThS. Nguyễn Thị Hằng

    Điện thoại: 0905.405.161

    Email: hangtamly@gmail.com

 

   - ThS. Lại Thị Bích Bưởi (Thuộc biên chế của Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non)

    Điện thoại: 0973.875.806

    Email: bichbuoi@gmail.com

 

   - ThS. Lê Thị Thảo Dịu

    Điện thoại: 

    Email:  

 

   - CN. Trần Thị Thu Thảo

    Điện thoại: 

    Email:  

 

* Bộ môn Giáo dục thể chất

   - ThS. Đỗ Văn Đạt

     Điện thoại: 0935 070 200

 

     - CN. Nguyễn Quang Thành

     Điện thoại: 0919 451 112       

  

   - ThS. Lê Đình Dũng

     Điện thoại: 0935 644 747        

 

   - ThS. Vũ Thị Hương

     Điện thoại: 0978 017 007

 

   - CN. Y Dhuin Brông

     Điện thoại: 01674 855 238 

 

   - CN. Nguyễn Thị Nghĩa

     Điện thoại: 

 

4. Tổ chức đảng, đoàn thể  

4.1. Chi bộ :

- Bí thư chi bộ: Phan Thị Quý

Điện thoại: 0964167010

Email: phanthiquy@gmail.com

  

- Phó Bí thư: Mai Quang Sơn

Điện thoại: 0914041182

Email:  minhson092008@gmail.com

Chi bộ đảng có 09 đảng viên thuộc 2 bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị và Bộ môn Tâm lý - Giáo dục

 

4.2. Tổ công đoàn:

    - Tổ trưởng: Dương Hoài An

    Điện thoại: 0917057080

    Email: angiadaklak@gmail.com

 

   - Tổ phó: Nguyễn Thị Hằng

     Điện thoại: 0905405161

     Email: hangtamly@gmail.com

 

Công đoàn có 11 đoàn viên, thuộc 2 bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị và Bộ môn Tâm lý - Giáo dục