Hotline: 0262 3852 678

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

 

I. Lãnh đạo khoa 

1. Trưởng khoa

 

 

      TS. Trần Thị Thu Hiền

      Điện thoại: 0917 984 679

 

2. Phó Trưởng khoa

ThS. Lại Thị Bích Bưởi

Điện thoại: 0973 875 806

Email: bichbuoi@gmail.com

 

ThS. Mai Quang Sơn

    Điện thoại: 0968. 427. 391

    Email: minhson092008@gmail.com

 

II. Các đơn vị trực thuộc 

 1. Bộ môn Âm nhạc - Mỹ thuật - tiếng Êđê

- GVC. ThS. Nguyễn Văn Vinh, Trưởng bộ môn

Điện thoại: 0903 546 996

Email: vinhnguyenbmt@gmail.com

 

- ThS. Trương Hữu An

Điện thoại: 0911161468 

Email: anpianistbmt@gmail.com

 

- CN. Đoàn Thành Diên

Điện thoại: 01696 594 467

Email: diendoan@gmail.com

 

       - CN. Nguyễn Công Dị

Điện thoại: 0917 478 101

Email: hoasicongdi@gmail.com

 

- CN. Đoàn Thị Cẩm Lan

Điện thoại: 0906 415 417  

Email: lankhoaxahoi@gmail.com

 

      - CN. Đặng Đăng Phước

Điện thoại: 

Email: 

 

       - CN. H' Len Knul

Điện thoại: 

Email: 

  

- CN. H’Na My Niê

Điện thoại: 0979 428 326  

Email: Namynie@gmail.com 

 

- CN. H’Mion Niê

Điện thoại: 0349 574 037 

Email: monniekdam@gmail.com

 

2. Bộ môn Giáo dục Mầm non

- ThS. Đặng Thị Ngọc Quyên, Phụ trách bộ môn

Điện thoại: 0979 661 698  

Email: ngocquyenspdn@gmail.com

  

- CN. Nguyễn Thị Hóa

Điện thoại: 0373 017 201  

Email: hoanguyen27393@gmail.com

 

- CN. Nguyễn Thị Thủy Tiên

Điện thoại: 0347 976 466  

Email: thuytiensgu@gmail.com

 

- ThS. Nguyễn Thị Anh Vân

Điện thoại: 

Email: 

 

- ThS. Phạm Thị Lanh

Điện thoại: 

Email: 

 

- ThS. Nguyễn Thị Mai Phương

Điện thoại: 

Email:  

 

- ThS. Trịnh Thanh Hoa

Điện thoại: 

Email:  

  

3. Thư ký văn phòng khoa

CN: Đỗ Thị Tho

Điện thoại: 0943 49 44 79

Email: dothitho0501@gmail.com

 

 III. Tổ chức đảng, đoàn thể 

 1. Chi bộ:

- Bí thư chi bộ: Trịnh Quang Cơ

Điện thoại: 0914 235 692 

Email: trinhquangco@gmail.com

  

- Phó Bí thư: 

Điện thoại: 

Email: 

 

Chi bộ đảng có 05 đảng viên thuộc 2 khoa: khoa Giáo dục Mầm non và khoa Giáo dục thường xuyên

 

2. Tổ công đoàn: 

- Tổ trưởng: Lại Thị Bích Bưởi

Điện thoại: 0973 875 806

Email: bichbuoi@gmail.com

 

- Tổ phó: Bế Thị Thao

Điện thoại: 0967 253 300

Email: menhim142@gmail.com

 

Công đoàn có 16 đoàn viên, thuộc 2 khoa: khoa Giáo dục Mầm non và khoa Giáo dục thường xuyên

 

3. Liên chi đoàn khoa

- Bí thư: H’Namy Niê

Điện thoại: 0979 428 326

Email: namynie@gmail.com

 

- Phó Bí thư: Nguyễn Thị Thủy Tiên

Điện thoại: 0347 976 466

Email: thuytiensgu@gmail.com