Hotline: 0262 3852 678

BỘ MÔN CHUNG

 

     Bộ môn chung là đơn vị được thành lập theo đề án 193/ĐA-Tr.CĐSPĐL-TCCB-CTSV ngày 10/6/2021 của Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk về việc sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc; Quyết định số 308/QĐ-Tr.CDSPĐL ngày 31/8/2021 của  Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức bộ máy của trường giai đoạn 2021-2026.

     Cơ cấu đơn vị là sự hợp thành từ 03 bộ môn chuyên môn: bộ môn Lý luận chính trị; bộ môn Tâm lý – Giáo dục và bộ môn Giáo dục thể chất. Tổng số viên chức của đơn vị 15 người, trong đó viên chức quản lý 04 người.

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ QUẢN LÝ ĐƠN VỊ

I. Trưởng Bộ môn Chung: GVC-Thạc sĩ Phan Thị Quý

     Chịu trách nhiệm pháp lý trước Hiệu trưởng nhà trường về các hoạt động quản ý, điều hành Bộ môn phù hợp quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn, trên cơ sở pháp luật, quy định của ngành và của Trường. Cụ thể:

1. Công tác tư tưởng chính trị, đạo đức.

          Tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức đến các bộ phận, cá nhân trong toàn đơn vị.

          Phối hợp với các đơn vị chức năng, tổ chức đoàn thể trong việc tham mưu hacho Nhà trường về công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, pháp luật trong phạm vi Nhà trường.

2. Công tác chuyên môn.

          Chịu trách nhiệm về việc quản lý hoạt động tổ chức, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Bộ môn.

- Tham mưu, lập chương trình, kế hoạch chuyên môn (giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tự bồi dưỡng)  của Bộ môn phù hợp với chương trình, kế hoạch chung của Nhà trường.

- Quản lý, điều hành việc tổ chức, thực hiện chương trình, kế hoạch của các bộ phận, cá nhân theo chương trình, kế hoạch chuyên môn đã được phê duyệt phù hợp chương trình đào tạo theo kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ do Hiệu trưởng Nhà trường giao phó (nếu có).

3. Quản lý nhân sự, cơ sở vật chất.

          Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động về tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất của đơn vị bảo đảm đúng quy định của Nhà nước và quy định của Nhà trường.

4. Công tác phối hợp.

          Phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Bộ môn tổ chức thực hiện có hiệu quả cao các hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

II. Phó trưởng Bộ môn Chung/ Trưởng bộ môn chuyên môn:

  1. GV-Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Phương

     Chịu trách nhiệm pháp lý trước Trưởng Bộ môn về các hoạt động quản lý, điều hành bộ môn Lý luận chính trị, phù hợp quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ mà Trưởng Bộ môn giao phó (hoặc được Trưởng Bộ môn ủy quyền), trên cơ sở pháp luật, quy định của ngành, của Trường và quy chế của Bộ môn. Cụ thể:

- Tham mưu và giúp Trưởng bộ môn trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch của bộ môn Lý luận chính trị.

- Quản lý, điều hành bộ môn Lý luận chính trị thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt phù hợp với chương trình, kế hoạch của Bộ môn và của Nhà trường.

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng Bộ môn về hoạt động của bộ môn Lý luận chính trị được Trưởng Bộ môn giao phó (hoặc ủy quyền thực hiện).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của bộ môn Chung do Trưởng Bộ môn giao phó, hoặc ủy quyền (nếu có).

  1. GV-Thạc sĩ Xuân Thái Tuấn

     Chịu trách nhiệm pháp lý trước Trưởng Bộ môn về các hoạt động quản lý, điều hành bộ môn Tâm lý – Giáo dục, phù hợp quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ mà Trưởng Bộ môn giao phó (hoặc được Trưởng Bộ môn ủy quyền), trên cơ sở pháp luật, quy định của ngành, của Trường và quy chế của Bộ môn. Cụ thể:

- Tham mưu và giúp Trưởng bộ môn trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch của bộ môn Tâm lý – Giáo dục.

- Quản lý, điều hành bộ môn Tâm lý – Giáo dục thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt phù hợp với chương trình, kế hoạch của Bộ môn và của Nhà trường.

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng Bộ môn về hoạt động của bộ môn Tâm lý – Giáo dục được Trưởng Bộ môn giao phó (hoặc ủy quyền thực hiện).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của bộ môn Chung do Trưởng Bộ môn giao phó, hoặc ủy quyền (nếu có).

III. Trưởng bộ môn chuyên môn: GV-Thạc sĩ Đỗ Văn Đạt

     Chịu trách nhiệm pháp lý trước Trưởng Bộ môn về các hoạt động quản lý, điều hành bộ môn Giáo dục thể chất, phù hợp quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ mà Trưởng Bộ môn giao phó (hoặc được Trưởng Bộ môn ủy quyền), trên cơ sở pháp luật, quy định của ngành, của Trường và quy chế của Bộ môn. Cụ thể:

- Tham mưu và giúp Trưởng bộ môn trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch của bộ môn Giáo dục thể chất.

- Quản lý, điều hành bộ môn Giáo dục thể chất thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt phù hợp với chương trình, kế hoạch của Bộ môn và của Nhà trường.

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng Bộ môn về hoạt động của bộ môn Giáo dục thể chất được Trưởng Bộ môn giao phó (hoặc ủy quyền thực hiện).ac