Hotline: 0262 3852 678
 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC

 

I. CHỨC NĂNG

Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lí, tổ chức, triển khai thực hiện công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học bao gồm kế hoạch, chương trình, học liệu, tổ chức giảng dạy và chất lượng giảng dạy theo quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk.

 

II. NHIỆM VỤ

1. Về quản lý đào tạo

- Phối hợp với các khoa, trung tâm, các đơn vị khác, đề xuất xây dựng mới, cập nhật các chương trình đào tạo;

- Phối hợp với các khoa và trung tâm xây dựng đề cương các môn học, tài liệu hướng dẫn và tài liệu tham khảo học tập;

- Phối hợp với các khoa tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh;

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và điều kiện vật chất (giảng đường, sân bãi, thiết bị giảng dạy…) phục vụ cho việc giảng dạy và học tập;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập;

- Tổ chức công tác xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ đào tạo ngắn hạn;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên;

- Quản lí định mức giảng dạy của giảng viên và các chế độ về công tác giảng dạy;

- Quản lí kết quả học tập của sinh viên; tổ chức xét học tiếp, ngừng học, cho thôi học đối với sinh viên;

- Phối hợp với phòng ban, các khoa quản lí học phí của sinh viên;

- Lưu trữ các tài liệu đào tạo theo quy định về phân cấp quản lí của Trường;

- Cấp bảng điểm, giấy chứng nhận về học tập cho sinh viên và học viên;

- Quản lí nội dung Cổng thông tin đào tạo thuộc website của Trường;

- Quản trị phần mềm quản lí đào tạo.

2. Về Quản lý khoa học

-  Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng khoa học của trường. Đầu mối xúc tiến phát triển các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học;

- Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu các dự án khoa học, các đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm;

- Theo thẩm quyền, tổ chức bảo vệ, đánh giá, xét duyệt, tổng kết, đề xuất khen thưởng các sáng kiến kinh nghiệm và công trình nghiên cứu khoa học của viên chức và người học;

 - Phối hợp với các đơn vị có liên quan mở rộng quan hệ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.