Hotline: 0262 3852 678

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

 

1. Phó trưởng phòng - Phụ trách phòng

 

- ThS. Phạm Vũ Tuấn

Số điện thoại: 0935972977

Email: vutuancdspdl@gmail.com

2. Phó trưởng phòng

ThS. Lê Thị Mỹ Linh

    ĐT: 0977 959 996

    Email: mylinhktthk49@gmail.com

 

3. Chuyên viên: 

TT

Họ và tên

Học hàm/

Học vị

Chức vụ

Điện thoại

Email

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Nghĩa

Thạc sĩ

Chuyên viên

0944827825

 

2

Ngô Thị Thu Hiền

Cử nhân

Chuyên viên

0375202865

thuhienhoason@gmail.com

3

Lê Thị Quế Lâm

Thạc sĩ

Chuyên viên

0977377624

quelam2014@gmail.com

4

Tôn Thất Bảo Hoàng

Thạc sĩ

Chuyên viên

0389937867

baohoang136@gmail.com

5

Nguyễn Thị Hạnh

Thạc sĩ

Chuyên viên

0349550027

hanhsub@gmail.com

6 Lê Thị Thùy Thạc sĩ Chuyên viên

0986754121

Thuy766@gmail.com

7 Nguyễn Đình Tuân Thạc sĩ Chuyên viên

 0948948779

tuanlidaklak@gmail.com

8 Vương Tôn Toàn Thạc sĩ Chuyên viên 0982334955 tigerbmt0999@gmail.com