Hotline: 0262 3852 678

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

 

   I. CHỨC NĂNG

     Khoa Khoa học cơ bản quản lý các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng ngoài Sư phạm: Công tác xã hội, Khoa học thư viện, Thư ký văn phòng, Công nghệ thiết bị trường học, Tiếng Anh, Tin học ứng dụng, Tài chính - Ngân hàng; quản lý ngành đào tạo trình độ Cao đẳng ngoài Sư phạm tiếng Anh, sư phạm tiếng Anh, học chương trình 2, học cải thiện các ngành thuộc Bộ môn Xã hội, bộ môn Tự nhiên, bộ môn Ngoại ngữ đến khi kết thúc khóa học.

     Tham gia giảng dạy các học phần thuộc Khoa Giáo dục Mầm non, Khoa Giáo dục thương xuyên;

     Tham gia bồi dưỡng giáo viên, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục.

     Tổ chức, triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ.

     Quản lý các bộ môn:

+ Bộ môn Xã hội.

+ Bộ Môn Tự nhiên.

+ Bộ môn Ngoại ngữ.

   II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO KHOA

1. Trưởng khoa

a. Nhiệm vụ chung

       - Quản lý toàn bộ mọi hoạt động của khoa về công tác tư tưởng chính trị, tổ chức cán bộ, công tác kế hoạch, hoạt động dạy học, công tác thi cử, nghiên cứu khoa học, thỉnh giảng, tài chính.

       - Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng nhà trường về toàn bộ hoạt động của khoa.

       - Phân công, quản lý và điều hành mọi hoạt động công tác của phó trưởng khoa, trưởng bộ môn, giảng viên và thư ký văn phòng khoa.

 b. Nhiệm vụ cụ thể

  • Xây dựng kế hoạch chuyên môn năm học (Văn bản, File)
  • Lập kế hoạch, liên hệ mời thỉnh giảng.
  • Theo dõi công tác thi đua của khoa, bộ môn trong từng học kỳ.
  • Chủ trì cuộc họp xét phân loại thi đua từng học kì và năm học cho giảng viên và sinh viên (có thể ủy quyền cho phó trưởng khoa
  • Chủ trì nghiệm thu chương trình các học kỳ trước các kì thi do trường tổ chức.Nghiệm thu giờ dạy và nghiên cứu khoa học cuối năm.
  • Quản lý kết quả học tập của sinh viên.
  • Tham gia hội họp với nhà trường.

    2. Phó trưởng khoa

a. Nhiệm vụ chung

 Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa trực tiếp quản lý hoạt động chuyên môn, hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ của khoa, quản lý sinh viên trong khoa (Nếu tuyển được các ngành thuộc khoa quản lý)

   b. Nhiệm vụ cụ thể

      - Ông Phạm Trường Sơn

      + Kiêm nhiệm quản lý bộ môn Tự nhiên

      + Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học – Công nghệ của giảng viên.

      + Tham gia hội họp với nhà trường (Trưởng khoa ủy quyền)

  • Lê Thị Mỹ Linh

      + Lập Thời khóa biểu dạy học.

      + Phân công giảng viên coi, chấm thi các kì thi do trường tổ chức.

       +  Quản lý đề cương các học phần, pho to đề cương học phần quản lí ở khoa giao cho giảng viên được phân công dạy học phần đó vào đầu các học kì.

       + Tổ chức điều hành, chỉ đạo các hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ, các cuộc thi do trường, Công đoàn, Đoàn trường,tổ chức.

       + Kiêm nhiệm tư kí văn phòng khoa (trong thời gian luân phiên cho đủ giờ chuẩn)

        + Phụ trách quỹ khoa (nếu có)

        + Tham gia hội họp với nhà trường (Trưởng khoa ủy quyền)

  • Ông Trần Công Hiểu

       + Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của khoa.

        + Theo dõi hoạt động Công đoàn và đoàn thanh niên của khoa.Kết hợp với Tổ trưởng  công đoàn khoa, trưởng bộ môn lập kế hoạch cho giảng viên thao giảng dự giờ nhân dịp các ngày lễ lớn.

        + Quản lý, theo dõi  các bộ môn về việc thực hiện tiến độ chương trình, thời khóa biểu học tập. Quản lý theo dõi sinh hoạt các bộ môn môn (trưởng khoa sẽ phân công cụ thể).

         + Quản lý sinh viên: Kết hợp với cố vấn học tập, theo dõi tình hình học tập, rèn luyện của sinh viên, theo dõi việc thực hiện hiến pháp, pháp luật, nội quy nhà trường của sinh viên (Nếu tuyển được các ngành thuộc khoa quản lý)

        + Tham gia hội họp với nhà trường (Trưởng khoa ủy quyền)

      c. Phân công Trực Văn phòng khoa

     + Trưởng khoa: Thứ 2, 6

     + Phó trưởng khoa: Thứ 3,4,5

3. Thư ký khoa

      Thư ký văn phòng khoa chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động hành chính của khoa cụ thể như sau:

     + Tiếp nhận Công văn của cấp trên (ghi vào sổ theo dõi) và chuyển các Công văn đó lên Ban Chủ nhiệm khoa và các bộ phận có liên quan trong khoa; Chuyển công văn từ khoa lên cấp trên và các đơn vị trong trường.

      + Hàng ngày lên mạng nội bộ trường cập nhật và thông báo thông tin tới lãnh đạo khoa.

      + Đánh máy, in ấn, photo các loại văn bản của khoa, trường để gửi cho nơi nhận. Lập chứng từ xin cấp văn phòng phẩm.

      + Nhập dữ liệu điểm số thành phần của các học phần, điểm rèn luyện vào máy tính, tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện trong học kỳ của SV trên máy tính để trình lên Trưởng khoa duyệt, công bố kết quả học tập, học bổng khuyến học cho các lớp.

      + Cung cấp các dữ liệu về điểm học tập, rèn luyện và các số liệu thống kê cho ban chủ nhiệm khoa để báo cáo cấp thẩm quyền. (Nếu tuyển được các ngành do khoa quản lý)

     + Kết hợp với Phó khoa và Trưởng bộ môn xây dựng thời khóa biểu

      + Kết hợp với lãnh đạo khoa, cố vấn học tập trong việc quản lý sinh viên: theo dõi tình hình sĩ số, giờ giấc học tập trên lớp của SV để tổng hợp báo cáo cho lãnh đạo khoa theo từng tuần, tháng, thông báo kịp thời cho cố vấn học tập về những trường hợp bất thường của SV trong từng lớp. (Nếu tuyển được các ngành do khoa quản lý)

      + Làm thư ký cho các cuộc họp khoa; thông báo lịch hội họp của trường, khoa đến giảng viên.

      +  Kết hợp với phó trưởng  khoa quản lý tài sản của khoa được giao và tham gia vào hội đồng kiểm kê tài sản nhà trường.