Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Cập nhật lúc: 24/10/2018 11:01 0